• Zonnigdak 4
 • Zonnigdak 5
 • Zonnigdak 7
 • Zonnigdak 1
 • Zonnigdak 3
 • Zonnigdak 6
 • Zonnigdak 2
 • Zonnigdak 8

 

ZONNIGDAK.NL - ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die vof Zonnigdak.nl (hierna ‘ZD’), aangaat met haar afnemers. ZD is een een vennootschap onder firma en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70706239.
 2. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van andere algemene voorwaarden uit. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen ZD en afnemer.
 3. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt verklaard, blijven de overige delen onverminderd van kracht.

Artikel 2 De offerte

 1. De offertes die ZD doet, zijn bindend, behoudens de in dit artikel behandelde beperkingen.
 2. De offerte vervalt na 1 kalendermaand, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld.
 3. De offerte is niet bindend als hij rekenfouten bevat, veroorzaakt door menselijk falen of door het niet goed functioneren van software.
 4. Als ZD de geoffreerde producten niet voldoende voorradig heeft én deze binnen een maand na ondertekening van de offerte door de afnemer niet in Nederland kan verkrijgen, is ZD gerechtigd een gelijkwaardig alternatief te leveren.
 5. Als de kostprijs van de componenten die ZD offreert, stijgt na het uitbrengen van de offerte, is ZD niet aan de offerte gebonden.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het ontvangen door ZD van de door de afnemer getekende offerte.
 2. Indien de in artikel 2.3, 2.4 en 2.5 omschreven omstandigheden zich voordoen na het tot stand komen van de overeenkomst, kan ZD de overeenkomst alsnog ontbinden. ZD zal de afnemer hiervan schriftelijke in kennis stellen.
 3. ZD voert een visuele inspectie uit na het tot stand komen van de overeenkomst (de ‘Site Check’). Indien ZD vaststelt dat de situatie op locatie anders is dan ten tijde van het opstellen van de offerte is vastgesteld en/ of aangenomen, kan de overeenkomst eenzijdig door ZD worden ontbonden. ZD zal de afnemer hiervan schriftelijke in kennis stellen.
 4. ZD zal geen meerkosten in rekening brengen dan tenzij dit schriftelijk met afnemer is overeen gekomen.
 5. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens die nodig zijn voor de succesvolle uitvoering van de overeenkomst juist, tijdig en volledig worden verstrekt.
 6. ZD is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 Aflevering

 1. Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de woning en/of gebouw goed bereikbaar is voor levering van de goederen.
 2. Genoemde levertijden zijn indicatief. De opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer aangemerkt worden als fatale termijnen. Indien door (on)voorziene omstandigheden de leveringstermijn niet wordt gerealiseerd, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlaat.
 3. Aflevering en, indien van toepassing, installatie geschiedt alleen na voldoening van de in artikel 6.4 opgenomen eerste termijn.
 4. De aflevertermijn wordt verlengd met de duur van de vertraging die ontstaat ten gevolge van het niet voldoen van de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Schade en kosten die ontstaan door het niet of niet tijdig nakomen van de garanties en voorwaarden in dit artikel zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 5 Installatie

 1. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op afnemers die producten door ZD laten installeren.
 2. Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de installatie vlot en zonder beperkingen uitgevoerd kan worden.
 3. De afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor de draagconstructie van het gebouw waarop de installatie plaats vindt. De afnemer is er zich van bewust dat de belasting van deze constructie wordt veranderd en vrijwaart ZD van enige directe of indirecte schade die kan ontstaan als gevolg van de gewijzigde belasting.
 4. Afnemer is verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van verzekeringen naar aanleiding van de veranderingen in de draagconstructie.
 5. De afnemer garandeert dat de locatie waar de installatie plaatsvindt asbest vrij is.
 6. Om de installatie voor te bereiden, voert ZD een visuele inspectie uit voorafgaand aan de installatie (‘site check’). De afnemer doet er alles aan wat in zijn vermogen ligt om er voor te zorgen dat de situatie ten tijde van de installatie gelijk is aan die tijdens de inspectie.
 7. Afnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunningen voor het uitvoeren van de installatie.
 8. De installatie wordt geacht te zijn afgerond nadat de afnemer (indien mogelijk na een visuele inspectie) de installatie schriftelijk goedkeurt. Indien de afnemer niet in staat is binnen één werkdag na installatie deze goedkeuring te verlenen, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd.
 9. Afkeuring van de installatie door de afnemer kan alleen geschieden als de opgeleverde installatie afwijkt van hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd. De punten waarop de installatie afwijkt van hetgeen vastgelegd is in de overeenkomst worden opgenomen in een schriftelijke lijst met restpunten. ZD is gebonden deze restpunten alsnog op te lossen.
 10. Schade en kosten die ontstaan door het niet of niet tijdig nakomen van de garanties en voorwaarden in dit artikel zijn voor rekening van de afnemer.
 11. Voor wat betreft het tijdstip van installatie is artikel 4.2 van toepassing.

Artikel 6 Prijzen en betalingen

 1. De door ZD opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Opgegeven prijzen luiden in euro’s, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
 2. ZD is gerechtigd de prijs aan te passen indien belastingen die op de overeenkomst van toepassing zijn (zoals de BTW) veranderen.
 3. Betaling dient zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Betaling dient te geschieden in euro’s door storting of overmaking op een door ZD opgegeven bankrekening.
 4. Betaling geschiedt in twee termijnen: ca. 90% minimaal 5 werkdagen voor levering van de materialen en ca. 10% na afloop van de montage. Van deze termijnen kan schriftelijk worden afgeweken.
 5. Indien de eerste betaling niet tijdig is voldaan, is ZD gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In welk geval afnemer de door ZD gemaakte kosten verschuldigd is aan ZD. ZD kan deze kosten verrekenen met een eventueel al wel betaald deel. ZD zal de afnemer hiervan schriftelijk verwittigen.
 6. Indien ZD installeert en de afnemer keurt de installatie af (zoals bepaald in artikel 5.8), zal de afnemer over de vastgelegde restpunten geen betaling verschuldigd zijn tot het moment dat deze zijn opgelost. Over het deel van de installatie dat redelijkerwijs niet onder de restpunten valt, is de afnemer betaling verschuldigd conform de bepalingen in dit artikel.
 7. Indien een betaaltermijn meer dan 5 dagen is verstreken, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de betreffende uiterste betaaldatum een rente verschuldigd van 2% per (gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag.
 8. Alle door ZD gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten indien afnemer zich niet aan de verplichtingen houdt die uit de overeenkomst voortvloeien, zijn voor rekening van afnemer. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 150 euro.

Artikel 7 Wijzigingen

 1. ZD is gerechtigd afwijkende producten te leveren, indien deze wijzigingen vereist zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften, dan wel een gelijkwaardig alternatief voorhanden is. Indien dit van toepassing is zal ZD de afnemer hierover informeren.

Artikel 8 Overmacht

 1. Indien het nakomen van de overeenkomst voor één der partijen onmogelijk wordt, door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tegen vergoeding van de feitelijke kosten die de andere partij reeds heeft gemaakt.
 2. In het geval van overmacht kunnen beide partijen geen recht maken op schadevergoeding, anders dan de in artikel 8.1 genoemde vergoeding van reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 9 Reclames

 1. Zodra de producten door afnemer zijn ontvangen of bij afnemer zijn geïnstalleerd, dient afnemer direct vast te stellen of de uiterlijke eigenschappen van de producten in orde zijn en of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de verstrekte overeenkomst. Indien de uiterlijke kenmerken niet in orde zijn of de producten qua aantal en/of soort niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, is afnemer gehouden direct na de aflevering de gebreken schriftelijk mede te delen aan ZD.
 2. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden binnen 7 werkdagen nadat afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren.
 3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen.
 4. Reclames dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ZD in staat is adequaat te reageren.
 5. Als er niet (tijdig) wordt gereclameerd, wordt de afnemer geacht de levering, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
 6. Reclamatie ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ZD.
 7. Indien de reclame gegrond is zal ZD naar eigen keuze zorg dragen voor het vervangen van de gebrekkige producten of overgaan tot vergoeding van de factuurwaarde van de gebrekkige producten.
 8. Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door afnemer of derden.
 9. De informatie over de verwachte prestaties van de geleverde producten die in de overeenkomst wordt verstrekt, kan niet worden gegarandeerd door ZD. Afnemer vrijwaart ZD van elke vorm van aansprakelijkheid voor de directe en indirecte schade geleden door het niet uitkomen van deze verwachte prestaties.
 10. De (visuele) informatie over het uiterlijk van de producten en het uiterlijk van de woning na installatie van de producten is indicatief van aard. Afnemer accepteert dat verschillen kunnen optreden en kan op basis hiervan niet reclameren.

Artikel 10 Garanties

 1. Voor afnemers waar ZD de installatie verzorgt, garandeert ZD dat eventuele gebreken in het werk die binnen 24 maanden na de afronding van de installatie aan de dag treden, kosteloos worden verholpen.
 2. De in artikel 10.1 omschreven garantie vervalt indien:
   de in het artikel genoemde gebreken niet binnen 7 dagen na constatering schriftelijk aan ZD worden gemeld.
   de gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de afnemer dan wel door van buiten komende oorzaken.
   afnemer geen periodiek onderhoud heeft verricht aan onderdelen die onderhoud behoeven
   de gebreken geen gevolg zijn van het werk.
   er gedurende de garantietermijn door afnemer of door derden voorzieningen zijn getroffen aan de installatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZD. Met dien verstande dat de garantie niet vervalt als de aard van - de getroffen voorzieningen dat niet rechtvaardigt.
   de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. ZD garandeert dat de door haar geleverde producten gedurende zes maanden na aflevering geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Door leveranciers aan ZD gegeven garanties worden overgedragen aan de afnemers van ZD. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoont, zal ZD of zijn leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar zijn keuze het product vervangen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten.
 4. De in artikel 10.3 omschreven garantie vervalt indien:
   de in het artikel genoemde gebreken niet binnen 7 dagen na constatering schriftelijk aan ZD worden gemeld.
   de gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de afnemer dan wel door van buiten komende oorzaken.
   afnemer geen periodiek onderhoud heeft verricht aan onderdelen die onderhoud behoeven
   er gedurende de garantietermijn door afnemer of door derden voorzieningen zijn getroffen aan de installatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZD. Met dien verstande dat de garantie niet vervalt als de aard van - de getroffen voorzieningen dat niet rechtvaardigt.
   de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Wanneer er kosten worden gemaakt voor het achterhalen van een gebrek dat is uitgesloten van garantie, dan zijn deze kosten voor rekening van afnemer.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ZD wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de afnemer reclameert conform de bepalingen in artikel 9 en een redelijke termijn ter oplossing van de tekortkoming heeft geboden en ZD ook na die termijn tekort blijft schieten in het nakomen van zijn verplichtingen.
 2. De aansprakelijkheid van ZD wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 3. ZD is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld winstderving, gevolgschade en bedrijfsschade).
 4. De aansprakelijkheid van ZD is uitgesloten ten aanzien van schade welke is ontstaan doordat ZD is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 5. ZD is niet aansprakelijk indien de afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de voorschriften van de geleverde c.q. geïnstalleerde producten.
 6. Afnemer vrijwaart ZD tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met het installeren van de producten, werking en aanwezigheid van de producten.

Artikel 12 Overgang van risico en eigendomsvoorbehoud

 1. Direct na aflevering draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het product mocht ontstaan, behoudens voor zover deze schade aan grove nalatigheid van ZD is te wijten.
 2. Direct na aflevering draagt de afnemer het risico van diefstal van het geleverde.
 3. Onverminderd het in artikel 12.1 bepaalde, gaat het eigendom van de producten eerst dan op afnemer over wanneer door afnemer aan alle (betalings)verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, is voldaan.
 4. Afnemer verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan ZD toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van afnemer de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, ZD hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van ZD.
 5. Afnemer verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan ZD toebehoort, ZD in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het product eigendom is van ZD.
 6. Afnemer zal alle medewerking aan ZD verlenen bij de uitoefening van het in artikel 12.2 opgenomen eigendomsvoorbehoud.

Artikel 13 Terugvordering

 1. Als afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is ZD zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Afnemer verleent ZD toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal afnemer ZD daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van afnemer. Bij verwijdering van de producten is ZD niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 14 Overige bepalingen

 1. Afnemer zal de geleverde producten steeds met zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of veiligheid van de producten kunnen worden aangetast.
 2. Indien (a) afnemer failliet wordt verklaart, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel op afnemer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaart of indien (b) afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld of indien (c) afnemer overgaat tot staking van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf of (d) in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met ZD afgesloten overeenkomst, zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft ZD de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij afnemer aansprakelijk is voor alle door ZD geleden en te lijden schade.
 3. De omstandigheid dat ZD producten en / of diensten aan afnemer levert, geeft de afnemer geen recht op toekomstige leveringen door ZD. Een duurzame relatie komt daarom niet tot stand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeen gekomen. Indien toch een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou komen, is ZD steeds gerechtigd, om welke reden dan ook, met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen. In geen geval is ZD enige schadevergoeding verschuldigd.
 4. De datum van totstandkoming van de overeenkomst is bepalend voor de van toepassing zijnde algemene voorwaarden

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op met ZD afgesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam, Nederland.

Best een beetje trots

Steeds blauwer...

Referenties

Vraag en antwoord

Subsidies

Contact

T 071-3419166
M Ben 06-53686148
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M Jeroen 06-22729447
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M Leo 06-53419949
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Volg ons

Locatie

Rijndijk 99A

2394 AE Hazerswoude-Rijndijk